יום שלישי, 21 בפברואר 2023

tout nouveau tout beau

 Ma derniere BD est enfin en ligne


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMBAT DE MEMOIRE

double


 

יום ראשון, 19 בפברואר 2023

יום שני, 6 בפברואר 2023

יום חמישי, 2 בפברואר 2023